ojulówoọrọ awọrọojulówo
Nomen
  1. skafu
  2. skafu
  3. NE
  4.  
  5. -