ojulówoọrọ awọrọojulówo
Nomen
  1. ulingano
  2. NE
  3. NE
  4.  
  5. -